نظرسنجی

 
اخبار/مقالات
 
آزمایشگاه


آزمایشگاه فیزیک


آزمایشگاه فیزیک مجهز به تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی با امکاناتی در زمینه آزمایشهای موضوعی دبیرستانی سال اول و دوم و سوم  دبیرستان است. آزمایشها در جهت افزایش قدرت مشاهده ،استنباط و کاربردی کردن مفاهیم علمی و تئوری و نظری آموزش دیده شده در کلاس درس می باشد.آزمایشها به صورت گروهی در گروههای 4-5 نفره توسط دانش آموزان مطابق با دستورالعمهای تهیه شده متناسب با هر موضوع انجام می شود و سپس نتایج آنها در گزارش کار آزمایشگاه ارائه شده و مورد ارزیابی قرار می گیرد.
امکانات و تجهیزات مربوط به انجام آزمایشاتی در زمینه های :
1- نور و اپتیک
2- دینامیک و سینماتیک
3-الکتریسیته ساکن و جاری
4- مغناطیس
5- انرژی و توان و کار 
6- گرما و انرژی حرارتی آزمایشگاه شیمی
آزمایشگاه شیمی با هدف تفهیم و درک عمیق مفاهیم شیمی پا به پای مفاهیم نظری شیمی به صورت علمی فعالیت می کنند.
مهمترین عامل تمایز این آزمایشگاه آزادی عمل و فدرت تفکر خلاقی است که به کمک دانش آموزان در این آزمایشگاه داده می شود تا در حیطه ی امنیت کار همراه با خلاقیت به کار در آزمایشگاه بپردازند
.آزمایشگاه زیست شناسی

این آزمایشگاه مجهز به تجهیزات کامل آزمایشگاهی از قبیل میزها،سینکها،شیرهای گاز،(برای 6 گروه دانش آموزی) ،میکروسکوپ،انواع مولاژهای گیاهی و جانوری،مولاژهای مربوط به بخشهای بدن انسان ، ابزار آلات عملی آزمایشگاهی  و..... می باشد.
.در ضمن این آزمایشگاه در اختیار پژوهش و المپیاد زیست شناسی نیز می باشد. 
تاریخ و ساعت
Wednesday : 23/10/2019