نمازخانه

 

امام رضا علیه السلام می فرمایند: اولین عملی که از انسان مورد محاسبه  و   بررسی    قرار   می گیرد   نماز
است. چنانچه صحیح و مقبول واقع شود ؛ بقیه اعمال نیز قبول می گردد وگرنه مردود خواهد بود.