اهداف و برنامه ها
 • ایجاد محیط سالم ، شاداب ، نظام مند و جامعه پذیر 

 • به کارگیری نیروهای مجرب علمی  - آموزشی

 • آموزش مفهومی و کنکوری

 • ارائه برنامه های متنوع ورزشی ، هنری ، علمی و تفریحی جذاب 

 • پرورش دانش آموزان مستعد برای شرکت در مسابقات المپیاد و آزمایشگاهی

 • برگزاری کلاس تحقیق و پژوهش جهت آموزش تخصصی دانش آموزان

 •  تهیه برنامه اموزشی درسی با توجه به برنامه گروههای آموزشی و فوق برنامه

 • برگزاری امتحانات نیم ترم و تهیه کارنامه پیشرفت تحصیلی

 • تشویق دانش آموزان تلاشگر و نمونه

 • شناخت دانش آموزان کم تلاش و صحبت با اولیاء

 • برگزاری مجمع عمومی اولیاء و تجزیه و تحلیل وضعیت اموزشی مدرسه

 • تهیه کارنامه ماهانه نمرات مستمر
 •