کادر اداری و اجرایی

 

 

خانم قانعی

معاون آموزشی

خانم توحیدی

معاون آموزشی

خانم  چاقری

معاون اجرایی

خانم عبداللهی

خانم رئیسی

خانم جعفری

معاون اجرایی

مربی تربیتی

مربی تربیتی