کادر آموزشی و علمی

 

گروه معارف و عربی

گروه ادبیات

گروه زبان

گروه فیزیک

خانم ها

فاطمه صادقی

طاهره قاسم پور

مریم فروتن

ثریا قمشه

خانم ها

فاطمه ثبوت

آمنه نیک نیان

فاطمه تقیان

مرضیه کلاهدوزان

خانم ها

ملیحه اباذری

 

رقیه کاظمی

 

مهین نیت خیر

خانم ها

 

مریم دباغ

 

عذرا چگینی

 

مليحه توحيدي

گروه ریاضی

گروه شیمی

گروه تاریخ

گروه فلسفه و منطق

خانم ها

فریده شیخ ویسی

شیرین مهاجرانی

 

 

 

 

خانم ها

 

راضیه بنکدار

هاجر اکبریان

خانم

فهیمه حیدرپور

 

خانم معصومه ابوالقاسم اصفهانی

 

گروه زیست و زمین

گروه جغرافیا

گروه تربیت بدنی

خانم ها

شهره نجفی پور

مینو میثاقی نژاد

فریبا واثقی

خانم

معصومه جمال

خانم
معصومه قاسمی